مزایای روش تولید پراکنده

مزایای روش تولید پراکنده

که از مزایای استفاده از این نیروگاه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد

کاهش تلفات شبکه انتقال انرژی
سهولت امکان بازیافت گرما در این نیروگاه ها
کاهش آلودگی های زیست محیطی و صوتی نیروگاه های بزرگ
کاهش تلفات با جابجایی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده در شبکه های توزیع
زمان نصب و راه اندازی کوتاه این نیروگاه ها
آزاد شدن ظرفیت سیستم های انتقال و توزیع انرژی اعم از خطوط و پست ها و …

مزایای نیروگاه تولید پراکنده

کاهش تلفات
شبکه انتقال انرژی

سهولت امکان
بازیافت گرما

کاهش آلودگی های
زیست محیطی

زمان نصب و
راه اندازی کوتاه