تقدیر نامه برق حرارتی سال 1401
تقدیر نامه برق حرارتی
رتبه برتر در چهاردهمین دوره تعاونی های برتر استان یزد
کسب رتبه برتر در جشنواره ملی تعاونی های برتر استان یزد
کسب مقام تعاونی برتر ملی