مهندس مهدی آبران

مدیر عامل تک نیرو

کسب رضایت، خشنودی و اعتماد جامعه و مشتریان، ماموریت و تعهدی بسیار بزرگ در راستای موفقیت و پیشرفت است و خوشبختانه گروه تک نیرو از اعتبار مناسبی برخوردار می‌باشد. تک نیرو پیشرو در هم‌راستایی با تغییرات سریع صنعت برق و انرژی می‌باشد و تلاش در جهت ارتقای کیفیت خدمات و بیشینه‌سازی منافع ذینفعان و صنعت هدف و باور اصلی ما در گروه می‌باشد. حفظ رهاورد گذشته و همسویی با چالش‌های پیش رو نیازمند نگرشی جامع به تمامی عوامل پیش برنده و تلاش مضاعف تمامی همکاران شرکت می‌باشد. از این رو تلاش داریم با تمرکز بر روی اهداف، همچنان در صنعت نیروگاهی کشور و اجرای پروژه های بزرگ برق و انرژی، در زمره شرکت‌های مطرح و پیشرو باقی بمانیم.

LinkedIn
Instagram

مهندس مهدی آبران

مدیر عامل تک نیرو

کسب رضایت، خشنودی و اعتماد جامعه و مشتریان، ماموریت و تعهدی بسیار بزرگ در راستای موفقیت و پیشرفت است و خوشبختانه گروه تک نیرو از اعتبار مناسبی برخوردار می‌باشد. تک نیرو پیشرو در هم‌راستایی با تغییرات سریع صنعت برق و انرژی می‌باشد و تلاش در جهت ارتقای کیفیت خدمات و بیشینه‌سازی منافع ذینفعان و صنعت هدف و باور اصلی ما در گروه می‌باشد. حفظ رهاورد گذشته و همسویی با چالش‌های پیش رو نیازمند نگرشی جامع به تمامی عوامل پیش برنده و تلاش مضاعف تمامی همکاران شرکت می‌باشد. از این رو تلاش داریم با تمرکز بر روی اهداف، همچنان در صنعت نیروگاهی کشور و اجرای پروژه های بزرگ برق و انرژی، در زمره شرکت‌های مطرح و پیشرو باقی بمانیم.

LinkedIn
Instagram

مهندس مهدی آبران

مدیر عامل تک نیرو

کسب رضایت، خشنودی و اعتماد جامعه و مشتریان، ماموریت و تعهدی بسیار بزرگ در راستای موفقیت و پیشرفت است و خوشبختانه گروه تک نیرو از اعتبار مناسبی برخوردار می‌باشد. تک نیرو پیشرو در هم‌راستایی با تغییرات سریع صنعت برق و انرژی می‌باشد و تلاش در جهت ارتقای کیفیت خدمات و بیشینه‌سازی منافع ذینفعان و صنعت هدف و باور اصلی ما در گروه می‌باشد. حفظ رهاورد گذشته و همسویی با چالش‌های پیش رو نیازمند نگرشی جامع به تمامی عوامل پیش برنده و تلاش مضاعف تمامی همکاران شرکت می‌باشد. از این رو تلاش داریم با تمرکز بر روی اهداف، همچنان در صنعت نیروگاهی کشور و اجرای پروژه های بزرگ برق و انرژی، در زمره شرکت‌های مطرح و پیشرو باقی بمانیم.

LinkedIn
Instagram

اعضای هیئت مدیره

وحید صالحی

رئیس هیئت مدیره

علی اصغر زحمتکش

نائب رئیس هیئت مدیره

محمد حسین میرحسینی

دبیر هیئت مدیره

حمیدرضا صالحی

عضو هیئت مدیره

ابوالفضل منتظری سانیجی

عضو هیئت مدیره

اعضای شرکت

حامد صالحی

مدیر بازرگانی

حامدرضا حکیمیان

مدیر مالی

سعید مروستی

مدیر منابع انسانی

علی زارع زردینی

مدیر تعمیرات

محسن دهقان

مدیر بهره برداری