نوع درخواست سهم تعداد سهم مبلغ سهم (تومان) زمان درخواست
نوع درخواست سهم تعداد سهم مبلغ سهم (تومان) زمان درخواست
خرید تکنیرو 1,000 123,000 ۱۳:۴۱:۳۹ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰